เกี่ยวกับโรงเรียน About us

ประวัติความเป็นมา

(Background)

โรงเรียนพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปี 2542 , 2551
The school has been awarded Royal Award for the year of 2542 and 2551.

                     โรงเรียนอนุบาลสวนเด็กเชียงใหม่ ตั้งอยู่เลขที 409 ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  เปิดดำเนินการสอนและมีประสบการณ์ด้านอนุบาลมานานกว่า 30 ปี บริหารงานโดย หม่อมหลวงนิศามณี ผลธัญญา  ผู้รับใบอนุญาต , นางสาววิธัญญา ผลธัญญา ผู้จัดการ , นางลำดวน           ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ  พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและคณะครูที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่ดีที่สุด้านอนุบาลโดยเฉพาะ ปัจจุบันได้จัดการเรียนการสอนในระดับเตรียมอนุบาล 1 – 2 , อนุบาล 1 – 3  มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 300 คน

                      โรงเรียนอนุบาลสวนเด็กเชียงใหม่ จัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษาที่มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมของนักเรียนในทุกด้าน คือความเจริญงอกงามด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ตามหลักการการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรก่อนประถมศึกษา พุทธศักราช 2546 ของกระทรวงศึกษาธิการ และนำความรู้จากท้องถิ่นเข้าสู่กระบวนการจัดกิจกรรมท้องถิ่นเข้าสู่กระบวนการจัดกิจกรรม มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้และได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ส่งเสริมประสบการณ์โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับวัย ความสนใจ ความสามารถ ความถนัดของเด็กแต่ละคนและให้รู้จักคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น ฝึกทักษะการทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการการจัดการศึกษาของโรงเรียน

                      AnubanSuandekChiangmai school is located at 409 Charoenprathet Road, Chang Khlan, Chiang Mai. We have been working on teaching and collecting experiences for more than 30 years. The school is directed by ML. NisamaneePholthunya(Licensee), Ms. WithunyaPholthunya(Manager), Mrs. LamduanSuksawat Na Ayuthaya(Director), together with administrators and teachers who are expert in early childhood education. The school now has 300 students and offers programs for pre-kindergarten 1-2 and kindergarten 1-3.

                      AnubanSuandekChiangmai school provides preschool programs that prepare students in every aspect including physical, emotional, social, and intellectual qualities according to The Early Childhood Education Curriculum B.E.2546 of The Ministry of Education. The school aims at integrating learning activities and knowledge from locals, promoting students to learn effectively through child-centered approach and learning by doing with concerns of students’ age, interests, needs, and abilities in order to develop their problem solving and teamwork skills to live in peace and harmony in the community. The school is willing to work with parents, families, and the wider community to create the best education management systems for every student.

ปรัชญา (Philosophy)

รากฐานที่ดี   นำทางสู่ความสำเร็จ   
( A solid Foundation Leads to Success. )

คำขวัญ (Motto)

มารยาทงาม  ความพร้อมดี  มีสุขภาพสมบูรณ์
( Well-mannered, well-prepared, and good health. )

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

มารยาทงาม “ไหว้สวยแบบสวนเด็ก”
( Well-mannered like “Suandek” )


วิสัยทัศน์ 
(Vision)

ภายในปี พ.ศ. 2559 – 2562 โรงเรียนเป็นองค์กรที่มุ่งบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  เพื่อพัฒนาและประกันคุณภาพให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ  มุ่งเน้นเด็กปฐมวัยเป็นคนดี  มีมารยาทงาม  บุคลากรมีศักยภาพ ก้าวทันการใช้สื่อเทคโนโลยี  มีการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและสากล

(Vision)
To aim at Collaborative Work Management in order to improve the school’s quality to meet the country’s standard and to enhance capacity of all learners, who constitute the major force of the country and ASEAN, so as to attain balanced development in all respects—physical strength, knowledge and morality.


พันธกิจ (Mission)

 1. มุ่งบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม เพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
 2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน
 3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสร้างเสริมประชาธิปไตยให้เด็กใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ทำดี
 4. ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีตามวิถีล้านนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 5. พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครู
 6. ส่งเสริมการใช้สื่อ เทคโนโลยี เพื่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
 7. ส่งเสริมการจัดการศึกษาสู่ความเป็นสากลและประชาคมอาเซียน

(Mission)

 1. Aim at Collaborative Work Management for Educational Quality Assurance
 2. Improve the curriculum to be up to standard
 3. Promote morality and adhere a democratic form to every student
 4. Develop school’s crew to be up to Teaching Profession standard
 5. Promote using technology in learning management
 6. Provide education for universality and ASESN community.

ยุทธศาสตร์ (Strategies)

 1. ปรับระบบบริหาร โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เน้นการกระจายอำนาจ การมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 2. ส่งเสริมสถานศึกษา จัดระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อรองรับการประเมินภายนอก
 3. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น
 4. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกในความเป็นไทย ตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 5. ส่งเสริมให้มีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
 6. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากร ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
 7. ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดหา ใช้ และพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการและการเรียนรู้ของผู้เรียน
 8. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้สู่ประชาคมอาเซียนและสากล

(Strategies)

 1. Improve management system using school-based approach and aiming at decentralization and collaboration
 2. Create internal educational quality assurance for external educational quality assurance
 3. Develop school’s curriculum for every student and community
 4. Enhance morality, preference for Thai-ness and self-sufficient living.
 5. Improve better learning process to be up to standard of education
 6. Improve teachers and staffs to be up to Teaching Profession standard
 7. Promote using and developing of technology in learning management and learning process of students
 8. Promote learners’ knowledge for universality and ASESN community.