ประวัติผู้บริหาร

ประวัติผู้รับใบอนุญาต

 

ชื่อ – สกุล            หม่อมหลวงนิศามณี  ผลธัญญา
วุฒิการศึกษา     ครุศาสตร์บัณฑิต  จากวิทยาลับครูเชียงใหม่ ศึกษาศาสตมหาบัฒฑิต  สาขา  บริหารการศึกษา  
                            จาก  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
E-mail                m.l.nissamanee@hotmail.com

ผลงานที่ประสบความสำเร็จ

1. บริหารโรงเรียนอนุบาลสวนเด็กเชียงใหม่ ให้ประสบความสำเร็จในเรื่อง ดังต่อไปนี้
     •  โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่  ประจำปีการศึกษา 2542
     •  ได้รับรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2542 – 2546
     •  โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดกลาง  ประจำปีการศึกษา 2551
     •  โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก รอบที่ 2 และรอบที่ 3 ในระดับดีมาก
2. ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน ในระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาแห่งใหม่  โดยใช้ชื่อว่า
     ” โรงเรียนอนุบาลสวนเด็กสักกำแพง”  เมือปีการศึกษา 2544  ณ ตำบลแม่ปูคา  อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
3. ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งศูนย์เพื่อพัฒนาบุคลากรโดยใช้ชื่อว่า ” ศนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา “
4. ได้รับคัดเลือกจากสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่  ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารสมาคม ตำแหน่ง
     ประธานฝ่ายอนุบาล  (พ.ศ. 2532 – 2535 และ พ.ศ.2544 – 2548)
5. ได้รับเลือกจากสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่  ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารสมาคมตำแหน่ง
     เหรัญญิกของสมาคม (พ.ศ. 2540 – ปัจจุบัน)
6. ได้รับการโปรดเกล้า ฯ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่
7. ร่วมเป็นอาสาสมัครศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและให้คำปรึกษาปัญหาเยาวชนและครอบครัว
8. ได้รับคัดเลือกจากสมาคมสตีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย – เชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหาร
     สมาคม ตำแหน่งเลขาธิการ (พ.ศ. 2543 – 2546)
9. ได้รับคัดเลือกจากสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย – เชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหาร
     สมาคม ตำแหน่งนายกสมาคม ฯ ((พ.ศ. 2547 – 2550)
10.ได้รับเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ร่วมเป็นคณะกรรมการเขตพื้นที่การเขตพื้นที่
      การศึกษาตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ (พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน)
11. ได้รับรางวัลสตรีไทยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2552

 วิสัยทัศน์

           พัฒนาคนให้เป็นผู้มีความรู้ คู่คุณธรรม รู้ทันเทคโนโลยี มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมสืบสานวัฒนธรรมวิถีชีวิต ตลอดจนเศรษฐกิจที่มีคุณค่าภายใต้กรอบแห่งความรักความผูกพันความอบอุ่นเพื่อความสุขทั้งส่วนตัวและผู้อื่นตลอดไป