ครูและบุคลากร

รายชื่อครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลสวนเด็กเชียงใหม่


รายชื่อครูประจำชั้น

 


 


  นางสาวณปภัช  วัชรนิธิพร อนุบาล 2/2รายชื่อครูพี่เลี้ยง

 


 นางสาวรัตนาพร  นินแปง อนุบาล 1/1   นางสาวณัฐพร  ตุ้ยแก้ว อนุบาล 1/2


นางสาววิลาวัลย์  ผดุงมงคลกุล อนุบาล 2/1


นางสาวมธุรส   อาชีพบริสุทธิ์ อนุบาล 2/3นางสาวพัชนีย์  แลโน  อนุบาล 3/2


รายชื่อครูธุรการ

นางสาวกนกพร  สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา                                                  นายเศรษฐศิลป์  จันทร์พุฒ
Miss Kanokporn Suksawat Na Ayuthaya                                   Mr. Setthasin  Chanput
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ                                                                 ตำแหน่ง: ฝ่ายอาคารสถานที่

นายธิติ  ผ่องใส                                                                                  นายสุขเกษม  สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
Mr. Thiti  Pongsai                                                                           Mr. Sukasem Suksawat Na Ayuthaya
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่พัสดุ                                                                    ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย

นางบุณยาพร
Mrs. BGoonyabhorn Kaewkhaow
ตำแหน่ง:   –


รายชื่อพนักงาน

     นางยุพิน  แสงเหล็ก  Mrs. Yupin  Saenglek  


นางสาวณัฐพิมล  อนันตรักษ์  Miss Natpimon  Anantarak      นางสาวอ้อมใจ  มีสมผล  Miss Aomjai  Meesompon