การรับสมัคร

ระเบียบการรับสมัครนักเรียน

โรงเรียนอนุบาลสวนเด็กเชียงใหม่ปีการศึกษา 2561

  1. เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

2. รับสมัครนักเรียนประเภท ไป – กลับ ทั้ง ชาย – หญิง ตามเกณฑ์อายุดังต่อไปนี้

–  ชั้นเตรียมอนุบาล 2 อายุ 2 ปีบริบูรณ์ ก่อนวันที่ 16 พฤษภาม
–  ชั้นอนุบาล 1 อายุ 3 ปีบริบูรณ์ ก่อนวันที่ 16 พฤษภาม
–  ชั้นอนุบาล 2 อายุ 4 ปีบริบูรณ์ ก่อนวันที่ 16 พฤษภาม
–  ชั้นอนุบาล 3 อายุ 5 ปีบริบูรณ์ ก่อนวันที่ 16 พฤษภาม

3. บิดา – มารดา หรือผู้ปกครอง นำนักเรียนมามอบตัวหลังจากยื่นใบสมัครแล้ว ตามวันเวลาที่
    ทางโรงเรียนกำหนดให้ โดยเตรียมหลักฐานดังต่อไปนี้

–  ใบมอบตัว
–  สำเนาทะเบียนบ้าน
–  สำเนาสูติบัตร
–  รูปถ่าย จำนวน 2 รูป
–  แบบบันทึกสุขภาพประจำตัวนักเรียน
–  สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง